Ocenění udělovaná městem Plzeň

Cena města Plzně

Cena má podobu listiny opatřené znakem města a otiskem městské historické pečeti a může být spojena s uměleckou plaketou. Její udělení je spojeno s peněžitou odměnou ve výši 50 000 Kč.

O udělení ceny rozhoduje zastupitelstvo města na návrh rady města nebo zastupitelstva městského obvodu. Cenu předává oceněným osobám primátor města zpravidla na slavnostním zasedání zastupitelstva města nebo při jiné vhodné příležitosti. Udělení ceny je zaznamenáno v Pamětní knize města Plzně.

Písemný návrh na udělení ceny mohou radě města podávat členové zastupitelstev města i obvodů, výbory zastupitelstva města a komise rady města.

Souhlas s udělováním Ceny města Plzně vyjádřilo Předsednictvo MěV KSČ 2. listopadu 1966, první ročník byl realizován v roce 1968.

Přehled laureátů ocenění:

24. října 1968 (Rada MěstNV, usnesení 208 z roku 1968)

 • pracovní kolektiv architektů pod vedením Zbyňka Tichého (za vytvoření územního směrného plánu)
 • Plzeňský rozhlasový kvartet – Jan Sedláček, Josef Jiras, Karel Špelina, Oldřich Jedlička, Ivanka Myslíková, Jaroslav Černý (působení v plzeňském kulturním životě a úspěchy v celostátním i zahraničním měřítku)
 • kolektiv autorů I. dílu Dějin Plzně (PhDr. Miloslav Bělohlávek, Jaromír Kovář, Doc. Dr. Miloslav Šváb, CSc., Adolf Zeman)
 • Ing. Dr. Vladimír Marcelli (in memoriam za elektrárenské bloky 110 MW)
 • Frank Wenig (za celoživotní literární dílo spjaté s kulturním životem Plzně a činností Josefa Skupy)
 • Miloslav Nohejl (za celoživotní literární dílo)
 • Václav Eret (za obětavou práci v tělovýchově a za úspěšnou reprezentaci československého sportu)
 • prof. Ing. Josef Bečvář (za činnost v oboru tepelných turbín a za pedagogickou činnost)
 • Jindra Nezbedová (za celoživotní obětavou práci v dělnickém hnutí)
 • Jiří Hanzálek (za sochařská díla)
 • doc. Dr. Antonín Špelda (za vědecké práce v oboru akustiky a za dlouholetou činnost na úseku popularizace hudby)
 • Bohdan Gselhofer (za celoživotní práci dirigentskou, popularizační a za umělecké výkony)

1971

 • Bohuslav Šroubek
 • Eduard Kopáček

1975

 • Josef Mevald
 • Jaroslav Koča
 • Josef Vyskočil
 • Pavel Maur

28. října 1991

 • Jiří Kovařík – akademický malíř
 • RNDr. Jaromír Sofron – botanik
 • JUDr. Josef Koenigsmark – spisovatel a divadelník

1992

 • Josef Hrubý – básník a překladatel
 • Vladimír Havlic – akademický malíř, grafik
 • Ing. Karel Kaňák, CSc. – významný plzeňský dendrolog, zakladatel arboreta Sofronka
 • prof. RNDr. Oldřich Malán, CSc. – geolog

27. října 1993

 • Václav Fajt – grafik, rytec, profesionálně se věnuje tvorbě poštovních známek, podílel se i na výrobě řady českých a slovenských bankovek
 • Josef Kabát – dobrovolný aktivista (Cenu města Plzně získal za obnovu kostela Všech svatých)
 • Zdeněk Lukáš – hudební skladatel

27. října 1994

 • plk. Luboš Hruška – politický vězeň, tvůrce Meditační zahrady v Plzni-Doudlevcích
 • prof. PhDr. Lumír Klimeš, CSc. – bohemista, zabývá se především lexikografií, slangem a vývojem českého jazyka v 17.–19. st.
 • Anna Maurerová – trenérka, autorka pohybových skladeb umělecké a sportovní gymnastiky
 • genmjr. Antonín Liška – veterán druhé světové války

1995

 • Karla Erbová – básnířka, autorka povídek a cestopisných textů

28. října 2006

 • PhDr. Josef Hejnic, CSc. – historik (zasloužil se o výrazné rozšíření poznání dějin Plzně, jejich významných osobností a kulturních historických institucí)

2008

tým specialistů v oblasti jaterní chirurgie Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni ve složení:

 • prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc. – vedoucí týmu
 • doc. MUDr. Tomáš Skalický, PhD.
 • MUDr. Alan Sutnar, PhD.
 • MUDr. Václav Liška, PhD.

2010

 • prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. – profesor Západočeské univerzity v Plzni

2011

 • prof.  RNDr.  MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc. (za vědecký přínos na základě dlouhodobého odborného výzkumu Head Problem)

2012

 • prof. Ing. Josef Psutka, CSc. (za zásadní podíl na rozvoji kybernetiky a umělé inteligence a vědeckovýzkumnou činnost v oblasti analýzy, syntézy a rozpoznávání řeči počítačem)

2013

 • prof. PhDr. Evžen Neustupný – významný český archeolog a zakladatel studia archeologie na Západočeské univerzitě v Plzni

2014

 • PhDr. Ing. Ivan Martinovský – vedoucí Archivu města Plzně v letech 1984–1997 (za stěžejní podíl na publikacích „Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení až po současnost“ a „Vladislavské zřízení zemské a navazující prameny“)

2015

 • doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. – manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni (za úspěšný výzkum rozpoznávání panrezistentních bakterií)

2016

 • M.Sc. et M.Sc. Daniel Georgiev, Ph.D. a vědecký tým (za objev s názvem The IOD Band sloužící pro diagnostiku dynamiky rakovinných buněk)

2019

 • Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. – vedoucí Ústavu histologie a embryologie, prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy (za studium příčin neplodnosti a důvodů selhání léčby neplodných párů)

2020

 • doc. Ing. Jindřich Matoušek, Ph.D. – Oddělení umělé inteligence, katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni (za projekt s názvem Automatická konzervace a rekonstrukce hlasu)

2023

 • Ing. Luděk Šantora, MBA – ředitel Správy informačních technologií města Plzně (za vizionářství a nadšení pro inovátorské projekty, které zlepšují život běžným občanům v Plzni, za technické vzdělávání žáků a studentů)
Zveřejněno: 1. 11. 2023, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni