Úvod Doprava Vize dopravy Vize dopravy v Plzni

Vize dopravy v Plzni

Dopravní systém města Plzně

Jednou z priorit města Plzně je řešení dopravy. Problémovou částí dopravního systému je zejména automobilová doprava. Ta sice nabízí pro jednotlivce rychlost, komfort i svobodu v naplňování individuálních požadavků, má však značné společenské dopady (vyčerpávání kapacity uliční sítě, zábory veřejného prostoru, znečištění ovzduší atd.). Neřízený nárůst aut by zanedlouho překročil kritickou mez, za kterou by zahlcené ulice již přestaly fungovat. Cílená organizace dopravního systému je tedy nutná jak z celospolečenského hlediska, tak z hlediska jednotlivých řidičů.

Cíle rozvoje dopravního systému lze shrnout do dvou základních bodů:
  • částečně snížit podíl automobilové dopravy ve prospěch městské hromadné, pěší a cyklistické dopravy,
  • snížit počet aut zatěžujících centrální část města.

Cesta k naplnění těchto cílů je určena Plánem udržitelné mobility města Plzně, který obsahuje návrh potřebných rozvojových a regulačních opatření.

Rozvoj komunikační sítě

V oblasti rozvoje komunikační sítě je nutné vybudovat alternativní trasy k současným průjezdům přes centrum města, to znamená pokračovat ve výstavbě městského okruhu. Cílem města je do roku 2022 zprovoznit přibližně dvě třetiny městského okruhu (v úseku od Klatovské přes Borská pole, Skvrňany, Severní Předměstí až k ulici Na Roudné). V přípravě jsou i úseky Na Roudné – Rokycanská (s předpokladem zprovoznění kolem roku 2025) a Rokycanská – Jasmínová (s předpokladem zprovoznění kolem roku 2030).

Jen realizace alternativních tras ale pro zklidnění centra nestačí. Současně je nutné vrátit průjezdným trasám přes centrum podobu městských ulic a omezit jejich funkci tranzitních komunikací. Z hlediska konkrétních akcí je v přípravě úprava křižovatky U Jána s doplněním dnes chybějících přechodů pro chodce a úprava prostoru u vlakového nádraží, kde bude podchod nahrazen úrovňovými pěšími trasami, v dalším kroku pak přestavba Karlovarské ulice v oblasti Roudné.

Dalším možným řešením, jak omezit automobilovou dopravu ve městě, může být služba sdílení aut, tzv. carsharing. Plzeňské městské dopravní podniky ji spustily v září 2018 pod názvem Karkulka. Zájemci o využívání carsharingu mohou veškeré informace o Karkulkách nalézt na internetových stránkách projektu https://karkulka.pmdp.cz.

Systém parkování

V systému parkování se doporučuje postupně rozšiřovat zónu placeného stání a současně budovat záchytná parkoviště s vazbou na hlavní linky MHD. Znamená to dokončit rozvoj zóny placeného parkování v centrální oblasti a její další rozšíření do oblasti Slovan (jako první obytné oblasti města s regulovaným parkováním). Současně je potřebné vybudovat záchytná parkoviště u přestupních uzlů Bory, Světovar, na náměstí Emila Škody a následně v dalších územním plánem navržených lokalitách.

Městská hromadná doprava

V oblasti rozvoje městské hromadné (veřejné) dopravy je potřebné zajistit průjezdnost vozidel MHD tam, kde jsou zdržována kolonami automobilové dopravy, zlepšovat komfort cestování a rozšiřováním elektrické trakce snížit negativní vlivy na kvalitu ovzduší. Pro udržitelnost MHD je též nutné pokračovat v modernizaci technické základny. Z hlediska konkrétních akcí to znamená zajistit dobrou průjezdnost vozidel MHD v trasách Šumavská – Americká – Tylova, Rooseveltova – Rooseveltův most – Otýlie Beníškové, v oblasti okružní křižovatky Částkova – Francouzská, na Malostranské a na dalších místech.

Dále zvýšit komfort pro cestující obměnou zastaralých tramvají a trolejbusů za nová vozidla. Realizací trolejbusové tratě na Severní Předměstí a nahrazováním autobusů trolejbusy s bateriemi snížit znečišťování ovzduší. Rekonstrukcí dožilých tramvajových tratí a přestavbou tramvajové vozovny Slovany zajistit podmínky pro spolehlivý provoz tramvajové dopravy.

Cyklistická doprava

Z hlediska cyklistické dopravy je zapotřebí propojit hlavní části sportovně rekreačních tras do spojité sítě a pokračovat v jejich prodlužování do okolních obcí (například Chrást, Vejprnice – Tlučná – Nýřany atd.). V zastavěném území města je nutné vytvořit souvislou síť cyklistických tras s využitím moderních trendů v rozvoji cyklistické infrastruktury. Potřebné je též vybudovat infrastrukturu pro odstavování, úschovu kol a pro rozvoj bikesharingu.

Pěší doprava

Z hlediska pěší dopravy se nabízí zatraktivnit pěší trasy a pobytové prostory v centru města (např. dalším rozvojem pěších zón) a řešit překonávání přírodních a technických bariér (např. doplněním přechodů v křižovatce U Jána, chodníků podél Sirkové ulice, realizací lávky přes Rokycanskou propojující Sousedskou a Rodinnou ulici atd.).

Doprava směřující do Plzně

Z hlediska dojížďky do Plzně je nutné snížit počty automobilů směřujících denně z aglomerace do Plzně. Z tohoto důvodu je potřeba v gesci Plzeňského kraje rozšiřovat nabídku veřejné dopravy, jejímž páteřním systémem se musí stát železniční doprava. Na území města Plzně to znamená spolupracovat se Správou železniční dopravní cesty na dalších etapách přestavby železničního uzlu (například při realizaci nové zastávky Slovany) a s Plzeňským krajem spolupracovat na rozšíření odstavných ploch pro autobusy u terminálu Hlavní nádraží.

Centrální dopravní dispečink

Pro zajištění provázanosti všech druhů dopravy, pro zefektivnění správy a řízení systému i pro možnost poskytování aktuálních dopravních informací veřejnosti je třeba rozvíjet nové informační technologie ve veřejné dopravě. Konkrétním záměrem je vybudování centrálního dopravního dispečinku sloužícího pro řízení dopravy ve městě i v přilehlé aglomeraci.

Zveřejněno: 26. 3. 2020, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni