Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Změna technologie v parkovacím domu u Nového…

Změna technologie v parkovacím domu u Nového divadla si vyžádala posun dílčích termínů výstavby

Parkoviště u Nového divadla

Ilustrační fotografie

Součástí stavby divadelní budovy je i samostatný parkovací dům s parkovací technologií. Původní záměr provozování parkovacího domu během projektové přípravy byl ten, že provoz bude zajišťován ze strany správce divadelní budovy. V květnu minulého roku rada odsouhlasila změnu technologie parkovacího systému, který má být kompatibilní se systémem na Rychtářce.

Městem požadované úpravy parkovacího systému oproti původnímu zadání obsaženému ve smlouvě o dílo jsou požadavky nové. Město k nim přistoupilo v průběhu realizace stavby Nového divadla. V tomto případě se tedy nejedná o objektivně nepředvídatelné vícepráce. Aby byl zhotovitel zavázán k jejich realizaci, je nutné sjednat mezi smluvními stranami podmínky jejich provedení (zejména rozsah požadovaných úprav, cenu za jejich provedení a termín jejich dokončení). Pokud mezi smluvními stranami nedojde k dohodě nad obsahem smlouvy, která by tyto podmínky stanovila, není zhotovitel povinen městem předloženou smlouvu uzavřít. Stejně tak město není povinno uzavřít smlouvu, pokud by si zhotovitel stanovil podmínky pro město nepřijatelné.

Po schválení zakázky malého rozsahu na technologii parkovacího systému v zastupitelstvu v březnu letošního roku přistoupil zhotovitel HOCHTIEF CZ, a.s. k jednání s dodavateli o dodání jednotlivých komponent. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v převážné míře o zahraniční dodávky, jsou dodací lhůty dlouhé až 10 týdnů. Z tohoto důvodu není zhotovitel schopen dodržet u stavebních objektů parkovací dům, parkoviště a změny parkovacího systému dotčených částí komunikace termín 15. 6. 2014 pro praktické dokončení stavby a podmiňuje uzavření smlouvy na změnu parkovacího systému na základě požadavků města úpravou dílčích termínů.

Vzhledem k tomu, že město je ze smlouvy o poskytnutí dotace vázáno termínem 25. 7. 2014 pro předložení Závěrečné monitorovací zprávy a Žádosti o platbu, jejichž součástí musí být mimo jiné pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání nebo vydaný kolaudační souhlas, a zhotovitel uvádí, že do této doby není schopen u vybraných stavebních objektů dotčených změnou parkovacího systému zajistit nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu ani vydání kolaudačního souhlasu, nicméně je schopen do 17. 7. 2014 tyto stavební objekty dokončit do stavu způsobilého jejich předčasného užívání v souladu s platnými právními předpisy a podat u příslušného stavebního úřadu v předstihu (nejpozději do 10. 7. 2014) řádnou žádost o povolení za účelem zahájení předčasného užívání těchto stavebních objektů, což je pro město z pohledu podmínek dotace ještě přijatelné, je navrženo schválit dílčí termíny. Termín 1. 9. 2014 pro uvedení stavby do provozu je shora uvedenou navrženou změnou nedotčen a platí pro všechny stavební objekty v rámci stavby „Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká“.

Zveřejněno: 25. 4. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni