Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město mění způsob obsazování bytů nad 90…

Město mění způsob obsazování bytů nad 90 metrů čtverečních

Rada města schválila změnu podmínek nakládání s byty - návrh Směrnice QS 63-05 Nakládání s byty a nebytovými prostory v domech ve vlastnictví města Plzně. Důvody, které vedou k nutnosti změny pravidel pro obsazování bytů a nebytových prostorů v domech v majetku města Plzně vyplynuly z praxe a z možnosti využití pravidelně zveřejňovat záměry na webovém serveru www.byty.plzen.eu, po dobu min. 15ti dnů. Zároveň praxe ukázala nutnost změnit způsob obsazování bytů nad 90 m2 bez ohledu na koeficient kvality domu. Zveřejňování pouze na úředních deskách těchto volných bytů a výběr formou soutěže není efektivní. Je zájem o využití webového serveru pro zvýšení povědomí o těchto bytech s pevnou výší nájemného.

Uvolněné byty určené k nájmu jsou v návrhu, tak jako dosud, podle velikosti podlahové plochy a koeficientu kvality domu, ve kterém se byt nachází. Ve směrnici QS 63-05 Nakládání s byty a nebytovými prostory v domech ve vlastnictví města Plzně a v instrukci QI 63-05-09 Podmínky pro výběr nájemců do uvolněných bytů v domech ve vlastnictví města Plzně dochází k následujícím změnám:

a)  byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné o velikosti do 90 m2 s koeficientem kvality domu 1,0

Dle současně platných pravidel měl každý z účastníků výběru k žádosti zároveň dodávat i příslušné doklady (výpis z rejstříku trestů, doklad o zaměstnání a příjmu apod.). Praxe ukázala, že by se jednalo o neúměrné zatěžování žadatelů o nájem bytů. Zároveň měly být žadatelé prověřování před výběrem výherce, což by zbytečně a neúměrně zvyšovalo administrativní práci. Proto je postupováno tak, že výběr výherce a celkové pořadí žadatelů je zpracováno dle vyplněné přihlášky. K prověření pravdivosti dat žadatele je přistupováno až po vypracování pořadí u navrhovaného výherce. Stejně tak je vyzván k doložení dokladů tento výherce. Pokud údaje v žádosti neodpovídají skutečnosti, je prověřován druhý v pořadí a vyzván k doložení potřebných dokladů. V případě, že nedojde ze strany žadatele k uzavření nájemní smlouvy, je postupováno shodně s žadatelem následujícím v pořadí.

b)  byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné o velikosti do 90 m2 s koeficientem kvality domu nižším než 1,0

Jedná se o byty, které jsou obsazovány z řad žadatelů o byt. Převážně se jedná o sociálně slabší. U těchto bytů směrnice a pravidla nedoznávají žádných změn, kromě případných drobných formulačních úprav.

c) byty o podlahové ploše započitatelné pro nájemné o velikosti větší než 90 m2 bez ohledu na výši koeficientu kvality domu

Tyto byty byly dle dosud platných pravidel nabízeny na úředních deskách a výběr byl prováděn formou soutěže. V případě, že se na jeden byt přihlásilo více žadatelů, byl prováděn výběr podle nabídnuté částky nájemného za m2 podlahové plochy bytu přesahující 90 m2. Minimální výše je 20 % z nájemného schváleného RMP pro příslušné období, což činí 16,42 Kč/m2/měsíc. Praxe ukazuje, že se pouze přes zveřejnění na úředních deskách, tyto byty dostávají do malého povědomí osob požadujících nájemní byt. Proto se ukazuje jako velmi výhodné a potřebné zveřejňovat tyto byty na webovém serveru, který se dostal do povědomí občanů.

Nabízené částky za m2 podlahové plochy bytu přesahujících 90 m2 se pohybují v rozmezí cca 16,42 Kč/m2/měsíc až 20,00 Kč/m2/měsíc. Navíc trh s byty ukazuje, že výše nájemného u těchto velkých bytů se snižuje. Proto je navrženo, že tyto velké byty budou také zveřejněny na webovém serveru s pevnou výší nájemného za m2 podlahové plochy bytu přesahující 90 m2 a to 25 % z nájemného schváleného RMP pro příslušné období, což činí 20,53 Kč/m2/měsíc. V celkové výši nájemného pak bude zohledněn koeficient domu.

Minimální výše příjmu žadatele u těchto velkých bytů pak zůstává jako dosud ve výši min 0,8 násobku průměrné měsíční mzdy. Výběr pak bude prováděn tak, jak je tomu u bytů s koeficientem kvality domu 1 do 90 m2 podlahové plochy. Pro tento účel je pak doplněna Příloha č. 4 instrukce QI 63-05-09 Podmínky pro výběr nájemců do uvolněných bytů v domech ve vlastnictví města Plzně tzv. Bodové hodnocení přihlášky.

d) byty na úpravu bez ohledu na velikost bytu a výši koeficientu kvality domu

U těchto bytů jsou pravidla přizpůsobena výše uvedeným úpravám u jednotlivých typů bytů.

Zveřejněno: 19. 12. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni