Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Město koupí akcie společnosti Veolia Česká…

Město koupí akcie společnosti Veolia Česká republika, získá zcela Vodárnu Plzeň

Ilustrační foto

Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o prodeji akcií mezi statutárním městem Plzeň a akciovou společností Veolia Česká republika. Na pokrytí úhrady kupní ceny ve výši 700,5 milionu korun Plzeň využije finanční prostředky ze svého fondu pro kofinancování dotovaných projektů a z fondu rezerv a rozvoje, nebude tak potřebovat žádný úvěr. Od společnosti Veolia získá město, jež nyní vlastní 1,7 procenta akcií Vodárny Plzeň, jejích 98,3 procenta akcií. Od ledna 2016 se tak Plzeň stane stoprocentním majitelem vodárny.

„Vodárna je typickým příkladem komunálního podniku, a je dobře, že jej bude mít město opět ve svých rukách. Může tak ovlivňovat i například cenovou politiku, tedy držet ceny přijatelné pro občany,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Podobně město vlastní teplárnu, ze 100 procent je také majitelem Plzeňských městských dopravních podniků.

Plzeň jako vlastník a pronajímatel vodovodů a kanalizací na svém území uzavřela 23. ledna 1996 s Vodárnou Plzeň jako provozovatelem a nájemcem vodovodů a kanalizací Smlouvu o nájmu, provozování a správě veřejného vodovodu a kanalizace. Jejím předmětem je nájem a provozování vodovodů a kanalizací na území města Plzeň. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do konce roku 2017. Aby mohlo město čerpat evropské dotace na investice do vodárenské infrastruktury z prostředků Operačního programu životní prostředí, bylo v roce 2010 nutné změnit text smlouvy tak, aby odpovídal pravidlům operačního programu. Požadavky operačního programu jsou promítnutím konkrétních požadavků Evropské komise na provozní smlouvy, které schválila česká vláda v roce 2007. Veolia souhlasila s úpravami smlouvy dle podmínek operačního programu pouze za podmínky, že město Plzeň od ní do konce roku 2015 odkoupí veškeré její akcie ve společnosti Vodárna Plzeň. Za tímto účelem uzavřely město Plzeň a Veolia dne 30. dubna 2010 rámcovou smlouvu, jejímž předmětem je mimo jiné budoucí závazek smluvních stran uzavřít smlouvu o prodeji akcií společnosti Vodárna Plzeň, které odpovídají podílu 98,3% na základním kapitálu Vodárny Plzeň. Kupní cena za akcie byla vypočtena na 700.518.829 korun.

Po skončení účetního období roku 2015 bude na základě auditované účetní závěrky k 31. prosinci 2015 společnosti Vodárna Plzeň proveden přepočet kupní ceny, bude-li přepočtem zjištěná cena vyšší, pak město Plzeň provede doplatek kupní ceny, přitom však celková cena včetně doplatku nepřesáhne částku 709.800.000 korun. Bude-li přepočtem zjištěná cena nižší, poskytne Veolia slevu z kupní ceny ve výši zjištěného rozdílu mezi přepočtenou a původní částkou.

  • Další fotografie z nové úpravny vody najdete v kategorii Fotogalerie.

Text: Eva Barborková

Zveřejněno: 9. 10. 2015, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni