Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Je Plzeň opravdu městem heroinu?

Je Plzeň opravdu městem heroinu?

V minulém roce byl v České republice zahájen projekt Dragon, který umožní získat nové údaje o množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách. Z výsledků zveřejněných médii vyplynulo, že nejužívanější drogou v Plzni je heroin. Tato skutečnost vyvolala především v řadách odborné veřejnosti mnoho otázek. Seminář zorganizovaný odborem bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu, konaný v druhém listopadovém týdnu, seznámil zástupce neziskových organizací, které poskytují adiktologické a sociální služby, a další odborníky s výzkumným projektem. Medializované výsledky manažerka projektu nepotvrdila, i proto, že se jednalo o dílčí data, která budou s dalšími získanými ještě analyzována.

Hlavním úkolem projektu je získat zcela novou sadu dat o užívání drog. „Výsledky získané při řešení projektu poskytnou důležitou informaci o užívání nelegálních drog v populaci a významně doplní údaje získané ostatními metodami,“ sděluje manažerka a hlavní řešitelka projektu Dragon Věra Očenášková a dodává, že údaje o koncentracích v odpadních vodách poskytnou jedinečnou řadu dat o používání nezákonných drog v populaci obecně, což znamená, že zahrne i uživatele, u kterých zatím nedošlo ani ke zdravotním potížím, ani ke konfliktu se zákonem způsobeným užíváním drog.

Možnost odhadovat drogové zatížení pomocí měření odpadních vod je velmi zajímavá, ale i takový přístup provází mnoho nejistot. „Existuje řada faktorů, které mohou významným způsobem ovlivnit závěry a jejich interpretaci, například jak odlišit předepisované opioidy od zneužívaných. Proto je třeba dalšího výzkumu, aby byla prokázána užitečnost tohoto přístupu a nejlepší interpretace výsledků,“ vysvětluje Věra Očenášková.

Společnost Accendo, která dílčí výsledky zveřejnila, zpracovává pro projekt Dragon jako externí subdodavatel studii s názvem Sociodemografická studie včetně analýz prostorového rozložení obyvatelstva a identifikace rizikových skupin uživatelů návykových látek (drog). „Data, která jsme společnosti poskytli, jsou data pouze předběžná, neverifikovaná a byla určena pro vlastní potřebu společnosti v souvislosti s přípravou studie,“ upozorňuje Očenášková.

V rámci projektu je v České republice sledován obsah nezákonných drog v komunálních odpadních vodách celkem v deseti městech, která byla vybrána po konzultaci s Národním monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti. Jsou sledovány především metamfetamin, amfetamin, kokain, heroin, morfin, LSD a extáze. „Koncentraci drog sledujeme metodami chemické analýzy. Z těchto primárních výsledků lze na základě matematických přepočtů zjišťovat spotřebu drog ve sledované lokalitě,“ popisuje Věra Očenášková a připomíná, že interpretace a prezentace výsledků je klíčová. „Pro každou ze sledovaných látek je nutné volit individuální přístup,“ podotýká.

Projekt Dragon byl zahájen v roce 2012, jeho předpokládaný konec je v roce 2015. Ve sledovaných lokalitách bude realizováno několik nejčastěji sedmidenních odběrových kampaní, aby byly zachyceny rozdíly v užívání drog v průběhu daného časového úseku. Výsledky chemických analýz vzorků budou dále zpracovány a bude provedena bilance jednotlivých drog ve vzorkovaných oblastech metodou zpětného výpočtu. Výhradní právo interpretace a prezentace výsledků z tohoto projektu má pouze Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, který je garantem Dragonu.

Cílem projektu je aplikovat v České republice „sewage epidemiology“ – epidemiologii odpadních vod, zpracovat metodický postup pro odhad množství spotřebovaných drog se zaměřením na jednotlivá klíčová místa – uzly kanalizační sítě velkých aglomerací - pomocí sledování obsahu drog a jejich metabolitů v surové komunální odpadní vodě.

Epidemiologie odpadních vod je moderní vědní nástroj, který je vhodný k monitorování a tím ke zpřesnění údajů o konzumaci drog v různých oblastech a populacích.

Pomyslnými zakladateli „sewage epidemiology“ jsou C. G. Daughton a T. A. Ternes, kteří ve svých publikacích z let 1999 a 2001 vyslovili hypotézu o použití výsledků sledování koncentrace nelegálních drog v komunálních odpadních vodách ke zpětnému výpočtu spotřeby drog v populaci.

V porovnání s klasickými metodami průzkumu a screeningu spotřeby drog v populaci jsou metody „sewage epidemiology“ méně finančně nákladné, anonymní a lze je provádět téměř v reálném čase. Metoda s sebou nese i řadu dalších obecných výhod v porovnání s konvenčními metodami průzkumu a vzhledem ke své určité univerzálnosti může být použita i pro:

  • rychlou identifikaci tzv. hot-spot míst z pohledu užívání drog v určité lokalitě,
  • testování porovnatelnosti programů prevence užívání drog v určité lokalitě,
  • validaci výsledků konvenčních způsob zjišťování spotřeby drog v populaci,
  • odhad množství peněžních prostředků na drogovém trhu v dané lokalitě.

V současné době pracuje na této problematice v rámci Evropy zhruba 18 výzkumných skupin ve 13 zemích.

Projekt čerpá ze zahraničních zkušeností. Podrobné studie měst a aglomerací byly provedeny v Belgii, Itálii, Velké Británii, Katalánsku apod., v dalších zemích se realizují v současné době.

Zveřejněno: 2. 12. 2013, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni