Úvod O městě Aktuality Aktuality z města Deset klientů organizace POINT 14 pravidelně…

Deset klientů organizace POINT 14 pravidelně uklízí podchod u Centrálního autobusového nádraží

Deset klientů, kteří jsou zapojeni do programu společnosti POINT 14, uklízí podchod u centrálního autobusového nádraží. Nový projekt s názvem Čistý podchod plzeňské neziskové organizace POINT 14 a odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu má přispět ke změně pohledu společnosti na uživatele návykových látek. Především v něm ale jde o motivaci klientů získat sebedůvěru pomocí pracovní činnosti.

„Práce s uživateli návykových látek je složitá. Často jde o dlouhodobý proces s nejistým výsledkem, přesto se nám daří určité procento těchto lidí vrátit zpět do společnosti. Motivace je v naší práci hodně důležitá. A právě o motivování klientů je projekt Čistý podchod,“ říká Karel Nyerges, ředitel společnosti.

Projekt umožňuje deseti vybraným klientům, se kterými jsou odborníci terénního programu v současné době v kontaktu, postupně získávat pracovní návyky. „Pomocí pracovní činnosti získávají větší sebedůvěru a tolik potřebnou motivaci k léčbě,“ doplňuje Karel Nyerges. Klienti provádějí úklid každý čtvrtek pod vedením některého z terénních pracovníků. Za odvedenou práci je čeká odměna v podobě bagety a nápoje.

Centrální autobusové nádraží v Plzni (zdroj foto: www.busportal.cz)Další rozměr projektu připomíná Andrea Gregorová z odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu: „Většina naší společnosti často k těmto lidem zaujímá striktně negativní postoj, aniž by si uvědomila, co v některých případech stojí za jejich propadem na pomyslné dno. Nahlíží na ně jako na ty, kteří jen využívají peněz daňových poplatníků. Projektem Čistý podchod bychom chtěli posunout takové vnímání uživatelů návykových látek do pozitivnějšího úhlu pohledu.“

Užívání návykových látek je jedním z vážných a dlouhodobě přetrvávajících globálních problémů naší společnosti. Tento fenomén se netýká pouze samotných uživatelů drog a jejich blízkých, ale vlivem často rozsáhlých negativních dopadů na oblast sociální, ekonomickou, zdravotní či bezpečnostní se v důsledku týká nás všech. „Ačkoliv si to veřejnost mnohdy neuvědomuje, nezastupitelnou roli ve zmírňování těchto negativních dopadů mají neziskové organizace. Jednou z nich je například plzeňská nezisková organizace POINT 14,“ konstatuje Andrea Gregorová.

Organizace POINT 14 působí v Plzni již od roku 1994. Od svého založení až po současnost vybudovala komplexní systém služeb pro pomoc lidem s primárním i sekundárním poškozením a negativními jevy, které jsou spojené s užíváním drog. POINT 14 pomáhá těmto lidem od prvního kontaktu až po následnou péči. V současné době poskytuje v Plzni několik sociálních služeb, na kterých se dotačně podílí také město Plzeň. Jedná se o Terénní program, Kontaktní a poradenské služby a Středisko následné péče. Zaměřuje se však také na specifickou primární prevenci drogových závislostí. Odbor bezpečnosti a prevence kriminality, v jehož gesci je oblast protidrogové prevence, s organizací POINT 14 úzce spolupracuje prostřednictvím protidrogového koordinátora na řešení aktuální situace v dané oblasti od roku 2009.

V roce 2013 využilo služeb terénního programu POINT 14 celkem 238 uživatelů drog, kontaktních a poradenských služeb 271 uživatelů. V rámci aktivního a bezdrogového způsobu trávení volného času se konaly pravidelně jednou za měsíc společné volnočasové aktivity, například výlety do přírody, koncerty, přednášky, výstavy nebo sportovní akce.

Klienti Střediska následné péče byli aktivně podporováni v nalezení zaměstnání. Z celkového počtu 24 uživatelů se uplatnilo na trhu práce 14 lidí.

Zveřejněno: 17. 1. 2014, Pecuch Martin

Významné akce města Plzně

Inovujeme Plzeň
7. 6. 2024 - 8. 6. 2024
Inovujeme Plzeň
Rok české hudby v Plzni
1. 1. 2024 - 31. 12. 2024
Rok české hudby v Plzni